AVÍS LEGAL

ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO S.L (en endavant, “GRUP ASPASIA”), en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), informa que:

 • La seva denominació social és ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO S.L, amb CIF número B-47717152, inscrita al Registre Mercantil de Valladolid, núm. d’inscripció 1, tom 1455, foli 1, full 26279 i amb domicili de la seva seu principal a PASEO ALFREDO BASANTA 4, 47008 VALLADOLID (Espanya).
 • Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte, com ara el telèfon +34 983 456 470 o enviar un correu electrònic a l’adreça comunicacion@grupoaspasia.com.
 • El domini www.grupoaspasia.com té com a objectiu facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que realitza i la descripció dels productes i serveis que presta el Grup ASPASIA. Aquest portal es posa a disposició dels usuaris d’Internet amb la finalitat de facilitar-los informació sobre serveis, productes i activitats relacionades amb les empreses del Grup i els seus col·laboradors, així com de possibilitar l’adquisició d’aquests productes i serveis que ofereixen a través del portal.
 • Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.grupoaspasia.com (en endavant, “el Web”), que GRUP ASPASIA posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet.
 • Els drets de propietat intel·lectual del Web (www.grupoaspasia.com), el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de GRUP ASPASIA, que gaudeix de la titularitat dels drets exclusius de la seva explotació en qualsevol forma, especialment a través dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del Web només i exclusivament si concorren les condicions següents:
  • Comptabilitat amb la finalitat del Web.
  • Ànim exclusiu d’obtenir la informació inclosa per a ús privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb finalitat comercial o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Pel que fa a la integritat dels continguts del Web, se’n prohibeix expressament qualsevol modificació.
  • No utilització dels gràfics o de les imatges disponibles al Web separadament del text o de la resta d’imatges que els acompanyin.
 • GRUP ASPASIA es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació inclosa al Web, de la seva configuració i disseny, així com de les condicions d’accés.
 • GRUP ASPASIA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, si bé, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui coneixement dels errors, desconnexions o manca d’actualització als continguts, es compromet a dur a terme totes aquelles tasques encaminades a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 • Tant l’accés al Web com l’ús indegut que pugui efectuar-se de la informació que aquest conté és responsabilitat exclusiva de qui ho realitzi. GRUP ASPASIA no respondrà de cap conseqüència, dany ni perjudici que puguin derivar-se d’aquest accés o ús. GRUP ASPASIA tampoc no es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin ocasionar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), ni als fitxers o documents que hi estiguin emmagatzemats, com a conseqüència de:
  • La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que s’utilitzi per a la connexió als serveis i continguts del Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • L’ús de versions no actualitzades del navegador.
 • GRUP ASPASIA no assumeix cap mena de responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens a ell, ni garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions al sistema informàtic (maquinari i programari), als documents o fitxers de l’usuari, tot excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena ocasionats a l’usuari per aquest motiu. En el cas que qualsevol usuari/ària, client/a o un/a tercer/a, consideri que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari/ària, d’un/a client/a o d’un/a tercer/a susceptibles d’indemnització i, en especial, consisteixin en:
  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius de conformitat amb la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a al dignitat de la persona i al principi de no-discriminació, i la protecció de la salut i la infància; l’usuari haurà d’enviar un correu electrònic a prodat@grupoaspasia.com perquè els administradors iniciïn el procediment adequat per tal de resoldre els problemes pertinents.
 • El GRUP ASPASIA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial relatius als seus productes i serveis. Pel que fa a les citacions de productes i serveis de terceres persones, el GRUP ASPASIA reconeix a favor dels seus titulars corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual; la seva mera menció o aparició al Web no impliquen l’existència de drets o responsabilitat de cap mena del GRUP ASPASIA respecte d’aquests drets, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del GRUP ASPASIA, llevat que es manifesti de manera expressa.
 • La utilització no autoritzada de la informació inclosa al Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual i industrial del GRUP ASPASIA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 • Per tal de poder ser usuari actiu d’aquest Web, és necessari que es registri i que tingui un mínim de 16 anys; tanmateix, no es podrà dur a terme la contractació de productes o serveis per part de menors d’edat. De la mateixa manera, la matriculació a determinats cursos gratuïts, privats o subvencionats podrà limitar-se al compliment de determinats requisits per part seva i fixats per les administracions públiques, com poden ser aquells relatius a una edat mínima o màxima a la qual vagin dirigits o d’altres, com ara la pertinença a determinats col·lectius prioritaris. En cas de dubte sobre l’edat d’un usuari, GRUP ASPASIA podrà sol·licitar-ne la verificació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret.
 • El GRUP ASPASIA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés o ús del Web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el GRUP ASPASIA i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Valladolid (Espanya).