POLÍTICA DE PRIVADESA DE GRUP ASPASIA

En aplicació del que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades) i a la seva Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), i a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), “GRUP ASPASIA”, marca titularitat de l’entitat mercantil ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO S.L., manté un compromís de rigorós compliment de la legislació vigent en matèria de tractament de dades personals i seguretat de la informació a fi de garantir als seus usuaris que la recollida i el tractament de les dades facilitades es duen a terme amb plenes garanties de seguretat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Com a propietària del domini (www.grupoaspasia.com), i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 (Reglament general de protecció de dades) i de la seva Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, li oferim la següent informació del seu interès en relació amb el tractament de les seves dades personals: ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO S.L., en endavant “GRUP ASPASIA”, informa als usuaris del seu Web sobre la seva Política de protecció de dades de caràcter personal perquè determinin, d’una manera lliure i voluntària, si desitgen facilitar a GRUP ASPASIA les dades personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris en ocasió de l’emplenament dels formularis allotjats al Web, com per exemple l’alta en alguns dels serveis que ofereix GRUP ASPASIA per mitjà del seu Web, com ara la sol·licitud d’informació o inscripció als cursos que anunciem o la sol·licitud d’informació a la secció “Contactes”.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Les dades personals anteriorment esmentades que, si s’escau, es recullin seran objecte de tractament i s’incorporaran a un fitxer de dades personals del qual és responsable l’entitat mercantil ASPASIA COMPAÑÍA DEL CONOCIMIENTO S.L (en endavant, GRUP ASPASIA), amb CIF número B-47717152 i domicili de la seva seu principal a PASEO ALFREDO BASANTA 4, 47008 VALLADOLID (Espanya).

FINALITAT DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ:

De manera general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni s’utilitzaran per atendre les seves sol·licituds i consultes, facilitar-li informació sobre continguts o recursos d’aquest lloc web, gestionar la seva preinscripció a cursos i activitats formatives, incloent-hi, si s’escau, la seva homologació o certificació i la realització de pràctiques a empreses, així com les compres dels productes que s’ofereixen, i possibilitar la seva participació al blog i a altres eines col·laboratives. Determinats serveis prestats a través del lloc web poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. En ells, les finalitats de recollida de les seves dades seran les que particularment s’indiquin al formulari corresponent, per la qual cosa serà indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei del qual es tracti. El no emplenament dels camps obligatoris que apareixen a qualsevol formulari podrà tenir com a conseqüència que GRUP ASPASIA no pugui atendre la seva sol·licitud. En cas que, a través dels esmentats formularis o altres funcionalitats de la pàgina, ens faciliti dades de caràcter personal de tercers, prèviament a la seva inclusió haurà d’informar-los dels extrems establerts als paràgrafs anteriors, i haurà d’abstenir-se d’incloure’ls si no n’obté el consentiment.

La base jurídica que ens habilita perquè duguem a terme el tractament de les seves dades personals serà diferent en cada cas; prevaldrà el seu consentiment en aquells casos en què es posi en contacte amb nosaltres, ens faci arribar suggeriments, consultes, queixes, reclamacions o denúncies, es subscrigui a la nostra newsletter o participi amb comentaris al nostre blog.

En aquells casos en què sol·liciti una plaça o es matriculi en algun curs que s’ofereixi al nostre web, la base jurídica dels tractaments serà inicialment el seu consentiment i posteriorment l’existència d’un contracte de formació, així com el compliment de les obligacions legals relacionades amb aquest.

Registre d’usuaris: Amb independència de la forma que triï per registrar-se al lloc web, la finalitat del tractament de les seves dades consistirà a gestionar l’alta com a usuari, proporcionar-li l’accés als seus recursos, possibilitar-li la inscripció en activitats formatives i la compravenda de productes i serveis que ofereixen les empreses del Grup i Centres tercers col·laboradors, així com enviar-li informació, fins i tot a través de mitjans electrònics, sobre nous continguts, serveis i altres avantatges dels quals podrà gaudir com a usuari registrat, incloent-hi el butlletí informatiu (Newsletter) de GRUP ASPASIA. 

Dades relatives al seu currículum i experiència professional: Les dades relatives al currículum i experiència professional sol·licitades, d’emplenament voluntari, s’utilitzaran per a l’elaboració d’un informe final individualitzat que es lliurarà als alumnes de determinades accions formatives dirigides a la millora de les condicions d’ocupabilitat i que inclourà aspectes relacionats amb els resultats de l’aprenentatge i competències adquirides, propostes de desenvolupament i itinerari formatiu, i propostes d’actuacions de desenvolupament professional i inserció laboral. Les dades proporcionades a través de l’esmentat registre podran comunicar-se a les administracions públiques competents i entitats certificadores o homologadores, empreses de pràctiques o altres tercers quan sigui necessari per a la prestació de serveis acordada.

Dades de menors: Per tal de poder ser usuari actiu d’aquest web i registrar-se com a usuari, és necessari tenir al menys 16 anys, per la qual cosa es prohibeixen el registre i la participació de menors d’aquesta edat. En cas de dubte sobre l’edat d’un usuari, GRUP ASPASIA podrà sol·licitar-ne la verificació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret.

Telèfons, Whatsapp, xats i adreces electròniques de contacte, formularis de sol·licitud d’informació o ajuda: La finalitat del tractament d’aquestes dades consistirà a atendre les consultes, sol·licituds d’informació i suport que ens pugui plantejar l’usuari.

Newsletter: La finalitat del tractament de les dades facilitades serà donar-lo d’alta com a subscriptor del nostre butlletí electrònic i mantenir-lo informat a través d’aquest o altres mitjans, com ara correu electrònic, sobre les activitats, serveis, productes i ofertes que puguin ser del seu interès.

Blog: La participació al nostre blog és totalment voluntària i podrà ser anònima en aquells casos en què no hagi iniciat sessió com a usuari registrat. Si hi participa un cop iniciada la seva sessió com a usuari registrat, amb els seus comentaris es publicarà el seu nom d’usuari, que podrà ser identificatiu en cas d’incloure-s’hi de forma voluntària nom i cognoms o en cas de tractar-se d’un àlies o “nick” anònim. També podrà indicar que el mantinguem informat sobre els comentaris posteriors al seu.

Elaboració d’un perfil comercial: Es basarà en la informació que ens faciliti a fi de mostrar-li o trametre-li publicitat personalitzada basada en els seus hàbits de consum i/o preferències. L’esmentat perfil pot elaborar-se a través de les cookies o qualsevol altre mitjà. En qualsevol cas, no es prendran decisions automatitzades a partir de l’esmentat perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a vostè.

COMUNICACIONS PREVISTES:

Les dades de caràcter personal també es cediran als col·laboradors titulars dels cursos que es pretenguin adquirir, amb la finalitat que es dugui a terme l’efectiva contractació i execució del curs o cursos adquirits. L’entitat col·laboradora titular del curs estarà degudament identificada a les condicions particulars del curs.

Publicació de cursos de tercers: En aquest lloc web podran publicar-se cursos impartits o organitzats per les entitats integrants de GRUP ASPASIA o per Centres tercers col·laboradors. En aquest darrer cas, es farà constar la identificació del col·laborador corresponent a la descripció del curs, i les dades facilitades en el procés de sol·licitud de plaça es comunicaran a l’esmentat tercer perquè aquest gestioni l’activitat formativa, per la qual cosa nosaltres actuarem com a mer intermediari i això ens exonera de qualsevol tipus de responsabilitats que puguin derivar-se dels canvis en continguts, dates, matriculació o execució del curs. 

Publicacions al blog i comentaris: La publicació de continguts al blog, cursos i altres productes que ofereix GRUP ASPASIA impliquen la comunicació d’aquests, així com de les dades de l’usuari, si s’escau, a través d’Internet.

A QUI FACILITAREM LES SEVES DADES:

Les seves dades podran ser cedides o comunicades a aquelles entitats o administracions que siguin estrictament necessàries per poder prestar-li els serveis contractats o mantenir-hi la relació comercial lliurement acceptada, a aquelles entitats o administracions a les quals tinguem l’obligació de fer-ho en compliment d’alguna llei, així com a aquelles entitats que estiguin perfectament identificades en aquest lloc web.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES:

Les seves dades es conservaran mentre duri la nostra relació contractual i/o comercial, el temps necessari per complir amb les corresponents obligacions legals i el termini de prescripció de les accions judicials pertinents. En tot cas, procedirem a esborrar les seves dades quan ens en sol·liciti la supressió en els termes previstos per la llei.

ELS SEUS DRETS:

Podrà exercitar qualsevol dels següents drets enviant-nos una sol·licitud per escrit juntament amb una fotocòpia del seu DNI/passaport a la següent adreça: GRUP ASPASIA, amb CIF número B-47717152 i domicili de la seva seu principal a PASEO ALFREDO BASANTA 4, 47008 VALLADOLID (Espanya).

  • Informació: Podrà demanar-nos que el n’informem si tractem les seves dades personals.
  • Accés: Podrà demanar-nos que l’informem sobre quines són les dades personals que hem inclòs als nostres fitxers i les finalitats per a les quals han estat recollides.
  • Rectificació: Podrà sol·licitar-nos que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes, així com completar aquelles que siguin incompletes.
  • Supressió: Podrà sol·licitar-nos l’eliminació de les seves dades personals quan, entre altres motius, en retiri el consentiment i les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  • Oposició: Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
  • Dret de limitació: Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

a) Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals i mentre se’n comprovi l’exactitud.

b) Quan el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i, en comptes d’això, en sol·liciti la limitació de l’ús.

c) Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

d) Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

Dret de portabilitat: Tindrà dret a rebre les dades que ens ha facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, sempre i quan aquestes estiguin automatitzades, així com que les trametem a un altre responsable.

MENORS I INCAPAÇOS:

El nostre servei no està dirigit a cap menor de 16 anys (en endavant, «Menor»).

No recollim de forma conscient informació personalment identificable de menors de 16 anys. Si vostè és pare/mare o tutor i té coneixement que el seu fill ens ha facilitat dades personals, contacti amb nosaltres. Si tenim coneixement que hem recollit dades personals de menors sense verificació del consentiment parental, prenem mesures per eliminar aquesta informació dels nostres servidors.

MESURES DE SEGURETAT:

De conformitat amb la legislació vigent, GRUP ASPASIA s’obliga a implementar les mesures tècniques i organitzatives que resultin necessàries en cada moment per garantir la seguretat de les seves dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.

Ús de cookies:

Una cookie és un arxiu de text que un servidor web pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar informació sobre l’usuari. Només la pot llegir el lloc web que la va enviar a l’equip. ASPASIA no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. Tanmateix, es reserva el dret a modificar el seu criteri pel que fa a l’ús de les cookies, cas en el qual tindran caràcter temporal i desapareixeran només acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.