GLOSARIO

Mètode (d’investigació) deductiu

Què és el mètode deductiu?

El mètode deductiu és un procediment de recerca que utilitza un tipus de pensament que va des d’un raonament més genèric i lògic, basat en lleis o principis o bé un fet concret. És a dir, és un mètode lògic que serveix per a extreure conclusions a partir d’una sèrie de principis.

Aquesta metodologia pressuposa, per tant, que dins dels propis principis dels quals parteix es troba la solució a la qual es vol arribar i que, finalment, s’extreu a partir d’una anàlisi o desglossament dels primers.

Com utilitzar el mètode deductiu

Existeixen dues formes principals d’emprar-lo:

  • De manera directa: es parteix d’una sola premissa sense que aquesta es contrasti amb unes altres.

Tipus de mètode inductiu

A més, del mètode deductiu també poden extreure’s altres dos mètodes més complexos:

  • Mètode axiomàtic-deductiu: d’un conjunt de premisses s’extreuen un conjunt de proposicions utilitzant raonaments lògics.
  • Mètode hipotètic-deductiu: a partir de l’observació es planteja una hipòtesi que posteriorment es sotmet a comparació mitjançant raonaments lògic-deductius.